Logo UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w sieci Errin

ERRIN

Europejska Sieć Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji

Sieć ERRIN powstała w Brukseli w 2001 r. dynamicznie rozwijająca się organizacja zrzeszająca ponad 125 regionalnych organizacji z 22 krajów europejskich. Jej członkami są głównie władze regionalne, uniwersytety, organizacje badawcze, izby handlowe i klastry.

Głównym celem funkcjonowania Sieci jest wymiana wiedzy na poziomie UE. ERRIN wspiera regiony w budowaniu konkurencyjności poprzez wzmocnienie ich potencjału badawczego i innowacyjnego.

Aktywność sieci koncentruje się na  tworzeniu partnerstw projektowych, wymianie wiedzy i dobrych praktyk oraz nawiązywaniu wspólnych działań. ERRIN poprzez zaangażowanie w dyskusję z przedstawicielami instytucji UE stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki, mając na uwadze w szczególności potrzeby regionalne. Dzięki podjętym działaniom sieć ERRIN realizuje założenia Strategii Europa 2020.

Poszukujesz partnera do projektu? Chcesz przyłączyć się do projektu europejskiego jako partner? Skontaktuj się z nami

Działając  w ramach ERRIN, UWM  pełni rolę punktu kontaktowego dla innych regionów z całej Europy, które chcą pozyskać informacje dotyczące naszego województwa.

Każda jednostka z  regionu Warmii i Mazur może zwrócić się do nas z prośbą o rozesłanie zaproszenia do współpracy -zapytania w celu znalezienia europejskiego partnera do projektu. W tym celu należy jedynie wypełnić w języku angielskim załączony formularz (najlepiej na papierze firmowym) i odesłać go na adres:

1
Organizacji regionalnych
1
Kraje europejskie
1
Grup roboczych

Wsparcie i Współpraca

Głos na szczeblu unijnym

ERRIN wspiera swoich członków we wspólnym podejściu do badań i innowacji, ułatwia regularny dialog z instytucjami UE, wymianę międzyregionalną i realizację wspólnych projektów, tworzenie skutecznych powiązań i kontaktów z innymi sieciami i organizacjami aktywnymi w obszarze badań i innowacji na szczeblu europejskim. ERRIN zabiera głos w imieniu regionów w dyskusjach prowadzonych na szczeblu unijnym, promując tym samym wprowadzenie perspektywy regionalnej do europejskiej polityki badań i innowacji oraz programów finansowania.

 

W ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji  działa obecnie 13 tematycznych grup roboczych (working groups WG) Udział w pracach grup roboczych ma charakter otwarty, co oznacza możliwość kształtowania uczestnictwa w poszczególnych grupach zależnie od realnych potrzeb regionu.  

 

Polskie województwa należące do ERRIN, to: pomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie i wielkopolskie oraz od 1 września 2019 województwo warmińsko-mazurskie.

Współpraca w ramach ERRIN w województwie warmińsko-mazurskim

W celu pełnego wykorzystania w regionie korzyści płynących z członkostwa w Sieci zostało również zawarte Porozumienie między Urzędem Marszałkowskim a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.
Działania w ramach ERRIN polegają na współuczestniczeniu w pracach grup roboczych (członkostwo wspierające) oraz uczestniczenia w pracach grup roboczych w charakterze obserwatora, zależnie od zaangażowania partnerów  regionalnych w kluczowej dla rozwoju województwa tematyce.

Dzięki współpracy z PWSZ w Elblągu możemy prowadzić wspólne badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. Możemy tak kształtować nasze oferty edukacyjne, aby były jak najlepiej przystosowane do potrzeb regionu. Jeśli będziemy regionowi dawać absolwentów znających jego potrzeby to będzie się on szybciej rozwijać.

prof. Ryszard Górecki

Rektor UWM

Grupy robocze
W ramach ERRIN funkcjonują grupy robocze

Uczestnictwo w Sieci otwiera kolejną drogę do reprezentowania interesów województwa na forum europejskim oraz daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami z całej Europy.

Koncentruje się na zwiększaniu wpływu regionów i ich interesariuszy na kształtowaniu europejskiej biogospodarki. Jednym z obecnych celów grupy roboczej jest także rozwój kontaktów z europejskimi decydentami politycznymi oraz zwiększenie współpracy w obszarze projektów między regionami europejskimi w tej dziedzinie.

Koncentruje się na zapewnieniu wsparcia strategiom regionalnym w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze „niebieskiego wzrostu”. Wspiera także uczestnictwo w inicjatywach i programach UE, z uwzględnieniem strategii S3, KET i strategii morskich.

Celem grupy jest podniesienie świadomości na temat potencjału designu w polityce europejskiej i regionalnej, rozwijanie powiązań z innymi istniejącymi sieciami oraz ułatwianie rozwoju projektów w tych obszarach.

Celem grupy jest opracowanie programu w obszarze „otwartej nauki“, w tym „odpowiedzialnych“ badań i innowacji, interfejsu między obywatelami, badaczami i uniwersytetami, ułatwianie przepływu informacji do i od członków grupy roboczej z zainteresowanymi stronami.

Celem grupy jest konsolidacja wiedzy na temat innowacyjnych technologii dla inteligentnych miast (w ramach planu EPSTE) w oparciu o oddolny wkład członków platformy. Celem grupy roboczej jest zwiększenie przejrzystości, powiązanie danych i zasobów z potencjalnymi użytkownikami i programistami oraz umożliwienie miastom i samorządom lokalnym znalezienia właściwych rozwiązań dla miast.

Główne tematy grupy roboczej Inteligentna specjalizacja to m.in. bieżąca debata polityczna na temat jasnej koncepcji, metodologii i skali RIS3; synergia między regionalną polityką innowacji i rozwoju a instrumentami finansowymi, rola klastrów i platform tematycznych jako czynników umożliwiających wdrażanie S3.

Grupa koncentruje się na poszukiwaniu powiązań i szans rozwojowych z przemysłem kreatywnym i kulturalnym (np. Poprzez platformę inteligentnej specjalizacji na rzecz modernizacji przemysłu, przemysł filmowy jako narzędzie integracji szlaków turystycznych i produktów), turystyką kulturalną i dziedzictwem, klastrami.

Celem grupy jest stymulowanie współpracy między regionami z różnymi dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej pracującymi nad innowacjami w zakresie transportu, mobilności i logistyki.

 

Celem grupy jest monitorowanie głównych inicjatyw wdrażanych przez instytucje UE w ramach priorytetu „Nowy wzrost na rzecz miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji”, uzyskiwanie wczesnych informacji na ich temat oraz nawiązywanie kontaktów z organizacjami.

Celem grupy jest stymulowanie współpracy między regionami ERRIN, Komisją Europejską i innymi stowarzyszeniami zaangażowanymi i aktywnymi w politykę energetyczno-klimatyczną UE, stymulowanie dyskusji i współpracy w obszarach niskoemisyjnych technologii energetycznych, systemów energetycznych.

Celem grupy jest wspieranie członków w przewidywaniu, aktualizowaniu informacji, w pozyskiwaniu wiedzy na temat zagadnień związanych z badaniami w zakresie zdrowia na poziomie UE, tak aby mogli oni pełnić funkcję pośredników w realizacji projektów przez regionalnych interesariuszy.

Celem grupy jest stworzenie platformy, na której można tworzyć lub omawiać projekty/ tematy ICT oraz możliwości współpracy międzyregionalnej w obszarze ICT, a także uzyskanie wiedzy na temat obszarów TIK i instrumentów wspomagających w programach ramowych UE – z naciskiem na program „Horyzont 2020”.

Do bezpośrednich korzyści wynikających z członkostwa w ERRIN należy m.in. dostęp do unijnej sieci regionów, codzienny dostęp do aktualności w tematach interesujących nas z punktu widzenia polityki regionalnej, możliwość udziału w spotkaniach i wydarzeniach grupy roboczej ERRIN, wymiana najlepszych praktyk, dostęp do prezentacji, wiadomości wyszukiwarki partnerów, dokumentów itp., przez stronę internetową sieci. Do tego dochodzi wsparcie sekretariatu ERRIN

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek woj. warmińsko-Mzurskiego

Korzyści wynikające z przystąpienia do sieci ERRIN

Informacje

Bezpośredni dostęp do informacji o źródłach finansowania badań i innowacji

Spotkania

Możliwość uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach brokerskich, warsztatach

Partnerzy

Możliwość pozyskania partnerów do projektów i przystępowania do nich

Promocja

Prezentacja walorów i potencjału regionu na forum międzynarodowym

Możliwości

Dzięki współpracy z siecią ERRIN, członkowie Stowarzyszenia, jak również inne jednostki z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, mają możliwość:

Zgłaszania chęci współpracy

w ramach wybranego obszaru tematycznego grupy roboczej ERRIN.

Zgłaszania organizowanych wydarzeń

o charakterze europejskim, związanych tematycznie z działalnością sieci ERRIN, w celu ich lepszej promocji na arenie międzynarodowej.

Shopping Basket